Informacje

Stradunia/Kutno, 16 grudnia 2022 roku

Połączenie spółki GoodMills Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej)
ze spółką GoodMills Polska Kutno sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną)

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) spółki:

GoodMills Polska sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Straduni, ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228815, NIP 9950147248, REGON 300010220, kapitał zakładowy w wysokości 112.131.500,00 (słownie: sto dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset) złotych,

oraz

GoodMills Polska Kutno sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą w Kutnie, ul. Chopina 29, 99-300 Kutno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000231513, NIP 7752488143, REGON 100035975, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej https://goodmills.pl/informacje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, nieprzerwanie od dnia 16 grudnia 2022 roku aż do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia z dnia 27 października 2022 roku wraz załącznikami dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania: